Obchodní podmínky (v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) se vztahují na nákup zboží prostřednictvím webových stránek Městského muzea Týn nad Vltavou na jeho internetových stránkách www.muzeumtnv.cz.

Označení prodejce:

Městské muzeum, nám. Míru 1, Týn nad Vltavou 375 01, součást příspěvkové organizace Městské centrum kultury a vzdělávání, Týn nad Vltavou, 375 01 Týn nad Vltavou
IČ: 28105222
DIČ: CZ28105222
Příspěvková organizace, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr,  vložka 531, registrovaná 1. června 2009
(dále jen Prodávající).

Kontaktní údaje:
Odborné dotazy: Kristýna Reindlová, tel. 702 000 815, kristyna.reindlova@kultura.tnv.cz
Fakturace: Bc. Jana Fryšová, tel. 385 772 312, ekonom@kultura.tnv.cz
Expedice: Eva Merklová, tel. 385 772 302, recepce.muzeum@kultura.tnv.cz
Bankovní spojení: ČSOB, a. s., číslo účtu: 230200999/0300

Zákazníkem se rozumí každý návštěvník webových stránek prodejce, který prostřednictvím systému odeslal řádnou objednávku na zboží (dále jen Kupující).

– Prodávající nabízí na stránkách www.muzeumtnv.cz vybrané neperiodické publikace
– Ceny uvedené na stránkách e-shopu jsou ceny konečné. Prodávající není plátcem DPH. Zvlášť se účtuje poštovné a balné, na což je kupující upozorněn v objednávkovém formuláři.
– Reklamace se řídí reklamačním řádem, který je součástí těchto obchodních podmínek a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
– Pro uzavření kupní smlouvy, vč. registrace a vyplnění objednávky zákazníkem, je předepsán český jazyk.

1) Objednávka a kupní smlouva
Kupující objednává zboží elektronickou cestou přímo na webových stránkách prodávajícího prostřednictvím objednávkového formuláře, v němž je povinen uvést úplnou platnou adresu a další kontaktní údaje (jméno, email, telefon). Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodejcem kupujícímu, vzniká na základě potvrzení objednávky odeslané bezprostředně po doručení objednávky na email kupujícího. Objednávka je považována za závaznou pro obě strany.
Potvrzením objednávky se zákazník zavazuje k odebrání zvoleného zboží a k uhrazení příslušné částky. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami,  a že s nimi souhlasí.  Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím a úplným zaplacením kupní ceny.
Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.

K akceptaci objednávky nedojde, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit objednané zboží.

2) Storno objednávky
a) Storno ze strany kupujícího
Stornovat objednávku lze do 48 hodin od potvrzení objednávky prodejcem. Kupující zašle požadavek na storno či změnu objednávky emailem na adresu kristyna.reindlova@kultura.tnv.cz. Po uplynutí lhůty pro storno objednávky lze objednávku stornovat nebo změnit jen po dohodě s prodejcem, a to telefonicky na čísle 385 772 304 nebo emailem na adresu ekonom@kultura.tnv.cz.

b) Storno ze strany prodejce
Provozovatel internetového obchodu si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku nebo její část v případě:
– zboží je již vyprodáno,
– není možné kontaktovat  kupujícího (chybně uvedené telefonní číslo, e-mail),
– pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu,
O stornu objednávky bude kupující informován emailovou zprávou.  Pokud již kupující zaplatil náklady vyčíslené stornovanou objednávkou, budou mu peníze nebo rozdíl mezi uspokojenou a stornovanou částí objednávky převedeny zpět na bankovní účet, a to v nejbližším možném termínu, nejpozději do 14 dnů.

3) Dodací podmínky
Poštovné a balné (pouze Česká republika)
Prodávající účtuje při dodávce zboží poštou na území České republiky poštovné a balné ve výši 80 Kč,
Objednávky ze zahraničí budou řešeny individuálně dle domluvy prodávajícího a kupujícího.

Způsob úhrady
Kupující hradí objednané zboží na základě faktury s dobou splatnosti 14 dní vystavené prodávajícím a zaslané kupujícímu.

Způsob dodání
Zásilky jsou zasílány výhradně prostřednictvím České pošty, s. p. Prodejce neručí za případnou ztrátu zboží způsobenou přepravcem. Zákazník je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalu a v případě jakýchkoliv závad tuto skutečnost neprodleně oznámit přepravci nebo zástupci prodávajícího. Kupující je povinen zahájit u dopravce reklamační řízení a kopie zápisu bez zbytečného odkladu zaslat prodávajícímu, jinak nemůže být na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky brán zřetel. V případě shledání porušení či poškození obalu doporučujeme kupujícímu zásilku odmítnout.
Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi údaji v dodacím listu a skutečně dodaným zbožím (například v druhu nebo množství), anebo pokud s dodávkou neobdrží správně vyplněný dodací list, je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří dnů od převzetí zboží, uplatnit vadu u prodávajícího.

Vyřízení objednávky
Při standardním průběhu vyřízení objednávky probíhá komunikace mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím e-mailů.
Prodávající odesílá tyto e-maily:
– souhrn objednávky – v okamžiku odeslání objednávky
– údaje o provedení platby (vystavená faktura)
– informace o odeslání zboží – po předání zásilky České poště.

Kupující při standardním průběhu vyřízení nemusí zasílat prodejci žádné emaily.

Objednávky ze zahraničí
Objednávky ze zahraničí budou řešeny individuálně podle domluvy prodávajícího a kupujícího.

Forma zásilky
Zboží je odesláno zákazníkovi v neporušeném obalu, který je uzpůsoben charakteru zboží a zabraňuje jeho poškození. Součástí zásilky je daňový doklad (faktura) plnící zároveň funkci dodacího listu, záručního a reklamačního dokladu.

5) Odstoupení od smlouvy
Kupující má právo od uzavřené kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu dle čl. 1 těchto Obchodních podmínek, odstoupit za podmínek stanovených Občanským zákoníkem – zákon č. 89/2012 Sb. dle  § 1829–1840.

Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Chce-li tak zákazník učinit, musí e-mailem prodávajícího o odstoupení od smlouvy informovat, a vrátit zboží nepoškozené, v originálním neporušeném obalu a s kompletním obsahem na kontaktní adresu zpět  v uvedené lhůtě. Náklady spojené s vrácením zboží hradí kupující.
Kupujícím vzniká nárok na vrácení částky za zboží, včetně nákladů na dodání, které od něho prodejce na základě smlouvy přijal. Prodejce tak učiní bankovním převodem na číslo bankovního účtu uvedené zákazníkem, nebo zasláním poštovní poukázkou, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy Způsob vrácení peněz se řídí podle uskutečněné platby kupujícím.

6) Rozpor s kupní smlouvou
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), zejména není bez vad, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

7) Reklamace a záruční podmínky
Záruka na zboží zakoupené v internetovém obchodě se řídí platnými zákony. Standardní záruční doba je 24 měsíců, záruka se vztahuje na všechny vady omezující možnost řádného použití zboží. Záruka se ale nevztahuje na opotřebování běžným užíváním.
Při reklamacích se prodejce řídí platnými předpisy na ochranu spotřebitelů.
V případech, kdy má zboží vady (např. chybějící listy u knihy) má kupující právo zboží reklamovat.

Kupující může oprávněnou reklamaci podat e-mailem na adresu: ekonom@kultura.tnv.cz.
Reklamované zboží doporučujeme zaslat  jako doporučenou zásilku, popř. cenný balík (ne na dobírku).
Při uplatnění reklamace je nutno předložit :
– reklamované zboží
– stručný popis závady (v případě zaslání reklamace poštou)
– doklad o prodeji zboží vystavený prodávajícím (daňový doklad)

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, tedy převzetí zboží prodávajícím.

8) Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího se řídí pravidly ochrany osobních údajů prodávajícího.

9) Závěrečná ustanovení
Tyto Obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2019.

Nestanoví-li tyto Obchodní podmínky jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů platných v České republice.